ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ

Política de privadesa

AVIS LEGAL

Amb els límits establerts  a la llei, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ , no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització y precisió de les dades o informacions que continguin en les seves pàgines d’internet.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ, NIF: B17555517, amb domicili a Av. Castell d’Aro, 13, Ed. Banc de Madrid,,  17250 Castell-Platja d’Aro, Girona, no pot assumir cap responsabilitat derivada del ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina de internet de www.santacristinaempren.cat

Els continguts i informació no vinculen a ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ ni constitueixen  opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers parts que ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ. no pot controlar.  Per tant, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ no pot assumir responsabilitats del contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software y la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ. o dels seus llicenciants.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ ofereix a través del website deurà proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així como para informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant e-mail a: adem@adem.cat  o a la direcció, Av. Castell d’Aro, 13, Ed. Banc de Madrid, 17250 Castell-Platja d’Aro.

Model de política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT


ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ pel present avís legal ressenyades i remetre ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per l’Usuari.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ, mitjançant l’asterisc (*)en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa de l’obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGG per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’art. 5 del RGPD , pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per les que són tractades.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les mateixes.
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGG per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Av. Castell d’Aro, 13, Ed. Banc de Madrid,, 17250 Castell-Platja d’Aro, enviant un correu electrònic a adem@adem.cat  indicant com a Assumpte: “*LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ només cedirà les dades personals a tercers quan existeixi una obligació legal. No obstant això, es podran cedir a col·laboradors habituals quan sigui estrictament necessari per a la realització dels serveis pels quals ens ha contractat. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat – sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’Usuari -, estan obligats a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en tant que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador de serveis, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present lloc web.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Per tant, amb la utilització d’aquest formulari per contactar amb ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent el correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ a través dels mitjans establerts.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ, S.L. exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre i subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es puguin accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen la finalitat informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS  COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ no realitzarà pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre les nostres ofertes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions de ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Guíxols.

    Translate »