OBJECTE:

La Botiga Al Carrer, és un esdeveniment que es duu a terme a Platja d’Aro dos cops l’any, al Març i al Setembre, habitualment. Consisteix en la venda d’estocs de temporada i altres productes dels establiments comercials i negocis de Platja d’Aro, com a punt final de la temporada, amb ofertes, descomptes i preus rebaixats, alhora que es dinamitzen altres sectors empresarials (hoteleria, restauració i altres serveis) gràcies a l’augment del nombre de visitants.

Sempre es realitza en cap de setmana,  fent ús de l’espai públic  davant de cada establiment i en els casos que no sigui possible i previa valoració, d’un espai determinat per la organització.

LA BOTIGA AL CARRER A PLATJA D’ARO ÉS UNA MARCA REGISTRADA @. L’ÚS DE LA MARCA SENSE PARTICIPACIÓ FORMALITZADA COMPORTA UNA ACCIÓ LEGAL CONTRA L’ESTABLIMENT USUARI.

Dates i horari:

Les dates de la Botiga al Carrer variaran en funció de cada edició, tot i que es celebrarà habitualment el primer cap de setmana de març i setembre (a menys que per decisió de l’AdEM es consideri un canvi de dates).

Horari: La parada s’haurà de mantenir oberta i en funcionament el dissabte i el diumenge de cada edició. L’horari exigit serà de les 10h a les 21.30h. Els expositors que ho considerin podran obrir de 10h. a 22.h.

Inscripcions:

 • Els interessats en participar a la Botiga al Carrer hauran de ser comerciants amb botiga, negoci, establiment o seu a Platja d’Aro.
 • Els productes, articles i serveis que s’ofereixin a la Botiga al Carrer, hauran de ser els habituals que ofereix l’establiment, botiga o negoci durant la resta de l’any a Platja d’Aro, sempre que correspongui a la activitat donada d’alta a la llicència fiscal.
 • Les inscripcions es faran per comunicació a adem@adem.cat, o per altres vies que s’especifiquin, en el termini fixat per l’AdEM.
 • Documents que caldrà presentar en cas de primera participació: 
 • Fotocòpia del DNI de l’empresari o persona a càrrec de l’empresa.
 • Fotocòpia de la tarjeta del NIF/CIF
 • Fotocòpies de l’alta d’activitat,I llicència fiscal.
 • Document que demostri que la activitat habitual de l’empresa es realitza a Platja d’Aro.
 • Fotografia i descripció de la botiga o negoci.
 • Petita descripció del negoci i dels productes oferts per tal d’assegurar que els productes oferts en la Botiga al Carrer, corresponen amb els productes habituals del negoci.

En cas de segona o successives inscripcions, no caldrà aportar la documentació indicada, a menys que hi hagi hagut variacions en la mateixa o l’AdEM ho consideri necessari.

Recepció de sol·licituds:

• Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a: adem@adem.cat o per les vies especificades.

   La pròpia AdEM fixa el termini per les inscripcions.

• Per qualsevol dubte o informació:

   Oficina de l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró:

Av. Castell d’Aro, 13, Ed. Banc de Madrid,escala. A, entl. 1ª ·

17250 · Platja d’Aro · Costa Brava

Telèfon:   972 819 555 / 682148443

Adreça e.: adem@adem.cat.

Valoració i acceptació:

 • L’acceptació o no acceptació de la sol·licitud de participació será contestada per correu electrònic o altres vies especificades.
 • L’acceptació estarà vinculada de forma expressa al corrent del pagament de les quotes d’associat i del mateix pagament de la participació a l’acció de la botiga al carrer.
 • En cas de tenir quotes endarrerides, s’haurà de efectuar el pagament d’aquestes a l’hora de fer la preinscripció  a l’acció.

Preus i participació

• Preus de participació: El preu per participar a la Botiga al carrer serà l’ establert per l’AdEM  amb anterioritat a cada edició.

• Una vegada acceptada la sol·licitud s’enviaran els diferents mètodes de pagament.

• No s’acceptarà cap parada que no hagi fet l’ inscripció i el pagament corresponent.

La sol·licitud de participació implica l’acceptació total d’aquest Reglament.

Distribució d’espais i muntatge:

• La distribució d’espais que realitzarà l’organització serà inalterable. La regla general és que es podrà ocupar la part davantera sense sobrepassar els metres de façana. En casos especials en els que l’estan es munti en lloc diferent a la part davantera de la façana, serà l’AdEM qui indicarà el lloc i els metres a ocupar.

• L’horari de muntatge serà el dissabte a primera hora de 08.30 a 10:00.

• La càrrega i descàrrega del material haurà de ser àgil i no es podrà obstaculitzar la carretera ni la vorera  més estona de la estrictament necessària.

• El desmuntatge de la parada es farà al final de cada jornada i serà obligació de cada expositor custodiar els materials proporcionats ( taula, mantells…) fins a l’inici de recollida dels mateixos el dilluns al matí a partir de les 10.30h

Ocupació de Via Pública:

• Durant el cap de setmana que es desenvolupa la Botiga al Carrer, la ocupació de la via pública correspon a l’AdEM per delegació de l’Administració Local. És imprescindible estar degudament inscrit per tal de poder muntar parada. La persona o empresa que no estigui degudament inscrita serà requerida perquè reculli la parada o bé aboni la quantitat corresponent si l’AdEM ho considera adient.

L’AdEM té potestat per requerir la retirada dels elements que obstaculitzin els accessos públics, especialment els destinats a pas de vianants, vehicles per persones de mobilitat reduïda, i per  seguretat sanitària.

Estètica de la parada

• Les parades han de guardar una mínima estètica i un correcte ordre. L’AdEM no s’immisceix en la línia comunicativa de cada establiment, podent ésser decorat d’acord amb la corresponent línia de cada empresa. Tanmateix s’haurà de mantenir l’espai net, tant durant, com un cop acabada la jornada.

• No es podrà utilitzar bosses de plàstic, s’hauran d’utilitzar les bosses proporcionades per l’AdEM.

• És de caràcter obligatori el fet de cobrir les taules amb el mantell proporcionat per l’AdEM a cada edició. No es permet la utilització de mantells d’altres edicions o diferents als establerts per l’organització.

• No es podran utilitzar taules pròpies, s’han de contractar amb l’organització, la qual proporcionarà un mantell per cada taula contractada.

• No es podrà fer servir generador.

•Si s’utilitzen llums i/o aparells electrònics, serà prèvia comunicació i aprovació de l’AdEM i serà necessària una correcta instal·lació dels mateixos, per tal d’evitar entrebancs amb els cables i qualsevol  perill per les persones.

Vestuaris/Cabines per provar la roba

• Si la normativa de seguretat sanitària ho permet, es podran instal·lar cabines per emprovar la roba.

No es podrà emprovar la roba al carrer sense elements que impedeixin deixar a la vista la persona mentre efectua el canvi de peces.

Higiene i salubritat de la parada

• Els participants estan obligats a mantenir el seu espai i entorn en perfectes condicions de salubritat i higiene, abans, durant i després de les jornades de la Botiga al Carrer.

En cas de comercialitzar productes alimentaris:

 • Els aliments no envasats que s’han de manipular en el moment de la venda hauran de reunir les corresponents condicions higièniques. Cal tenir cura amb la manipulació d’aliments frescos que puguin patir alteracions en la seva cadena alimentària.
 • S’haurà de complir les normatives relatives a la manipulació d’aliments.
 • Els productes que es comercialitzin a la Botiga al Carrer hauran de complir la normativa vigent específica que correspongui en cada cas.
 • Els productes alimentaris hauran d’estar etiquetats segons la normativa vigent.

TOTA  INFRACCIÓ  DEL REGLAMENT POT IMPLICAR LA RETIRADA DE LA PARADA PER LA EDICIÓ EN CURS I LA PROHIBICIÓ DE PARTICIPAR EN EDICIONS FUTURES, A MÉS DE LES RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES O PENALS QUE ES DERIVIN PER L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT.

La BOTIGA AL CARRER de Platja d’Aro és un esdeveniment organitzat per l’AdEM amb el suport de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró i la Generalitat de Catalunya.